×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پرسنل مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری زنان

 

 

 

 

 

مدیریت مرکز

( امور اداری، پژوهان و روابط عمومی )

 

 سرکار خانم زهرا بختیاری     کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

 

کارشناس پژوهشی

 

 سرکار خانم شقایق هوشمند چایجان     لیسانس علوم آزمایشگاهی

 

دستیار پژوهشی

 

  سرکار خانم دکتر هانیه نجفی    دکترای حرفه ای پزشکی
 
تنظیمات قالب