×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه های استراتژیک

 به منظور هدفمند سازی فعالیت های مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان در راستای محور برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا سال 1404 برنامه استراتژیک چهارساله مرکز تدوین و مورد موافقت تمام اعضاء شورای پژوهشی قرار گرفت.

برنامه استراتژیک مرکز در قالب فایل زیر قابل دریافت و مشاهده می باشد.

 

 

 

تنظیمات قالب